OFERTA

Jesteśmy przygotowani do wykonania każdego zlecenia w zakresie:

1 Budownictwo melioracyjne
-     odwadnianie i nawadnianie użytków rolnych za pomocą rowów otwartych wraz z budowlami
      komunikacyjnymi i piętrzącymi
-     regulacja rzek i potoków
-     budowa wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych
-     drenowanie nowe oraz modernizacje, rurociągi
-     stawy rybne, zbiorniki p/ poż., kanały
-     roboty konserwacyjne urządzeń wodnych i melioracyjnych
-     ubezpieczenia brzegowe

 

2   Budownictwo wodno – inżynieryjne
-     makroniwelacja i mikroniwelacja terenu
-     wszelkie roboty ziemne i zagęszczanie gruntów
-     wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych oraz pali
-     budowa dróg rolniczych, dróg technologicznych, parkingów, kortów, placów składowych,
      chodników
-     budowa ekologicznych wysypisk śmieci wg nowych technologii
-     drenaże inżynieryjne
-     rekultywacja gruntów i wyrobisk
-     zewnętrzne sieci kanalizacyjne i deszczowe
-     zbiorniki retencyjne i przeciw rumowiskowe

 

Zagospodarowanie terenów
-    place zabaw
-    budowa terenów rekreacyjnych
-    mała architektura i zieleń
-    budowa boisk sportowych

4   Produkcja warsztatowa
-     zamknięcia stalowe budowli piętrzących (urządzenia piętrzące i mechanizmy wyciągowe)
-     klapy zwrotne (stalowe)
-     ogrodzenia i inne wyroby stalowe

 

5   Usługi sprzętowo-transportowe

 • COPYRIGHT 2010
 • BIMEL SP. Z O.O.
 • 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI,
  Ul. F. NOWOWIEJSKIEGO 22C
 • TEL./FAX 058 682 36 92
  058 682 30 91
  E-MAIL: BIMEL@BIMEL.PL
  Polityka prywatności